മോഷണം കുറ്റം ആണ്, പക്ഷെ അത് ചെയ്യേണ്ടിവരുന്ന സാഹചര്യം ചിലരുടെ മനസ്സിലെങ്കിലും കുറ്റമല്ലാതാക്കും ..!

Thappana #MazhavilManorama #ManoramaMAX ▻ Subscribe Now: Catch the total film ”Thappana” ManoramaMAX app: …

9 thoughts on “മോഷണം കുറ്റം ആണ്, പക്ഷെ അത് ചെയ്യേണ്ടിവരുന്ന സാഹചര്യം ചിലരുടെ മനസ്സിലെങ്കിലും കുറ്റമല്ലാതാക്കും ..!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *