ប្រវត្តិពុទ្ធឧបាសក អភយរាជកុមារ (ឧបាសកទី១១)ភិក្ខុមុនិបាលោ ជួន​ កក្កដា Dharma discuss by Choun kakada CKD

សូមប្រគេននិងចម្រេីនពរថា​ YouTube channel (CKD TV Official) គឺជាchannel ដែលផ្សព្វផ្សាយព្រះធម៌អប់រំ​ គតិអប់រំ​ …

2 thoughts on “ប្រវត្តិពុទ្ធឧបាសក អភយរាជកុមារ (ឧបាសកទី១១)ភិក្ខុមុនិបាលោ ជួន​ កក្កដា Dharma discuss by Choun kakada CKD”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *