Migraine vs Cluster – Therapy

เนื่องจากคนที่เป็นโรคปวดศีรษะไมเกรนนั้น เมื่อนำไปเปรียบกับ อาการปวดศีรษะคลัสเตอร์แล้ว พบว่าปวดศีรษะจากไมเกรนนั้น มีความรุนแรงไม่มากนัก …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *